DATASKYDDSPOLICY

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

Nedan finns Omecons dataskyddpolicy. Denna dataskyddspolicy är tillämplig vid insamlandet, användandet och bearbetandet av kunders och användares personuppgifter. Den beskriver också Omecon personuppgiftsbearbetningsaktiviteter, deras syfte, vilka kategorier av personuppgifter som avses samt den legala grunden för bearbetningen av dessa uppgifter, samt dina rättigheter. Att skydda och bevara integriteten i de uppgifter som delas är Omecons högsta prioritet.

1 Om Omecon
Omecon AB (“Omecon”) är ett svenskt aktiebolag registrerat på Kungsgatan 37, 111 56, Stockholm med organisationsnummer 559012-2940. Omecon är leverantör av tjänster och rekrytering inom teknikutveckling till svenska kunder inom industrin- och andra utvecklande bolag. Vid användandet av Omecons hemsida eller kommunikation via andra digitala kanaler kommer Omecon att samla in och bearbeta användares personliga uppgifter. När användare eller kunder kontaktar oss via formulär eller via andra digitala kanaler, är Omecons högsta prioritet att skydda och bevara integriteten i de uppgifter som delas.

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Omecon bearbetar användares personliga uppgifter, vilka kategorier av uppgifter som vi samlar in samt syfte och lagrum under vilket uppgifterna samlas in.

2 Dataskyddspolicyns tillämplighet
Denna dataskyddspolicy är tillämplig vid insamlandet, användandet och bearbetandet av användares personuppgifter. Omecon samlar in, använder och bearbetar användares personuppgifter när de använder eller ansöker om att använda Omecons tjänster. Detta inkluderar när kunder och användare kommunicerar med Omecon via telefon, email, sociala medier eller liknande samt direkt med Omecon. Omecon är personuppgiftsansvarig för hanteringen av användares personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy. Det betyder att Omecon bestämmer ändamålen och medlen för behandling av användares personuppgifter i samband med att dessa använder Omecons tjänster. Det är också Omecons uppgift att tillse att hanteringen av Omecons
användares personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Kontaktuppgifter till Omecons personuppgiftsansvarige återfinns i slutet av denna dataskyddspolicy.

3 Omecons hantering av användares personuppgifter

3.1 Introduktion
Denna dataskyddspolicy beskriver hur Omecon samlar in, använder samt redogör för användares personuppgifter när kunder använder Omecons tjänster och på andra sätt interagerar med bolaget. Den beskriver också Omecons personuppgiftsbearbetningsaktiviteter, deras syfte, vilka kategorier av personuppgifter som avses samt den legala grunden för bearbetningen av dessa uppgifter.

3.2 Anmälan till event och rekryteringsaktiviteter
När användare anmäler sig till aktiviter anordnade av Omecon så behöver användare uppge ett antal uppgifter såsom namn, emailadress, antal gäster samt andra uppgifter som är relevanta för behandling av anmälan. Syftet med insamlandet är att veta hur många personer som kommer delta samt i identifieringssyfte eftersom aktiviterna är av privat karaktär i slutet sällskap.

3.3 Marknadsföring
I syfte att utnyttja Omecons fulla erbjudande kan det förekomma att användare och kunder uppmärksammas, via email, telefon, websidan eller mobilapplikation på diverse produkter och tjänster. För att erbjudanden ska vara relevanta kan personuppgifter komma att bearbetas.

Omecon strävar efter att vara så relevant som möjligt för varje användare och kund i respektive digital kanal. Den legala grunden för bearbetning kunders personuppgifter är deras samtycke och Omecons berättigade intresse att driva och förbättra verksamheten. Vänligen notera att ett återkallat samtycke inte påverkar Omecons rätt ha bearbetat kundens personuppgifter före den tidpunkt då samtycket återkallades.

3.4 Kundsupport
Omecon erbjuder olika sorters kundsupport för att underlätta för kunder och användare att använda Omecons tjänster. Vi agerar för att leverera bästa möjliga service. För att säkerställa att Omecon levererar god kundsupport kommer användares och kunders personuppgifter att bearbetas exempelvis i identifieringssyfte. Användare kan kontakta Omecon via websida, telefon, email, brevledes eller, i förekommande fall, via social media och få hjälp med frågor och återkoppling gällande Omecons tjänster. Beroende på förfrågningars karaktär kan kunder ombes att förse Omecon med ytterligare personlig information i syfte att Omecon ska kunna ge säker och effektiv kundsupport.

Personuppgifter som delats av användare i kundsupportsyfte kommer att sparas under samma tidsperiod som information relaterad till uppdraget denne har utfört eller ska utföra.

Den legala grunden för hantering av personuppgifter enligt detta avsnitt är de villkor som kunder och användare godkänner i samband med att de kontaktar oss via hemsidan eller andra digitala kanaler samt via telefon.

4 Situationer då Omecon delar personuppgifter med tredje part
Omecon säljer aldrig personuppgifter till andra företag. Vi delar huvudsakligen
personuppgifter enligt följande:

• Vid utskick av nyhetsbrev delas namn och mailadress med Get a Newsletter Scandinavia AB

5 Dina rättigheter
Kunder och användare har rätt att begära tillgång till och korrigering av personuppgifter som innehas av Omecon och att erhålla en kopia all sina personuppgifter i ett läsbart format. Alla användare och kunder har rätt att få sina personuppgifter raderade närhelst de önskar.
Användare och kunder har också rätt att opponera sig mot viss bearbetning av personuppgifter samt, i de fall användare eller kunds samtycke har begärts, att återkalla samtycket. I de fall personuppgifter har samlats in för angivna och berättigade ändamål har kunden också rätt att invända mot hanteringen.

6 Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Överföring av personuppgifter till tredjeländer utanför EU eller EEA som inte erbjuder adekvat skyddsnivå får endast ske om överföringen omfattas av lämpliga
skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är:
• ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga
myndigheter eller organ,
• standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av EU kommissionen
• standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av en
tillsynsmyndighet och godkänts av EU kommissionen
Kundernas dataskyddspolicy 25 maj 2018
• en av EU kommissionen godkänd uppförandekod tillsammans med rättsligt
bindande och verkställbara åtaganden för den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även
när det gäller registrerades rättigheter, eller
• en godkänd certifieringsmekanism tillsammans med rättsligt bindande och
verkställbara åtaganden för den personuppgiftsansvarige,
personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även
när det gäller de registrerades rättigheter.

7 Förändringar och tillägg till denna policy
Omecon kan, från tid till annan, komma att uppdatera eller justera denna policy för att reflektera nya rutiner för att skydda kunders och användares data och rättigheter. Dessa förändringar kommer att uppdateras i dataskyddspolicyn som finns att läsa på Omecons hemsida.

9 Jurisdiktion och applicerbar lag
Denna dataskyddspolicy ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

10 Våra kontaktuppgifter
Kunder eller användare som har frågor eller kommentarer på Omecons dataskyddspolicy är välkomna att kontakta oss på info@omecon.se. Det går också bra att nå oss via post på:
Personuppgiftsansvarig Omecon AB
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm, Sverige
Kunder eller användare som anser sig ha olösta invändningar eller klagomål har också rätt att vända
sig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Giltig från: 25e maj 2018